หน่วยงานภายใน PDF Print E-mail

สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม  เป็นหน่วยงานระดับสำนัก  แบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น  5  ส่วน  ประกอบด้วย  ส่วนงานมหาเถรสมาคม, ส่วนกิจการคณะสงฆ์, ส่วนศาสนวิเทศ, ส่วนงานในสมเด็จพระสังฆราช ่ และส่วนคุ้มครองพระพุทธศาสนา  คลิกอ่านรายละเอียดบทบาทหน้าที่ของแต่ละส่วน.

 

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

Untitled Document