อำนาจหน้าที่ PDF Print E-mail

(ก)  รับสนองงานตามพระบัญชาและพระกรณียกิจของสมเด็จพระสังฆราช
(ข)  รับสนองงานการบริหารของมหาเถรสมาคมและคณะกรรมการต่างๆ  ที่มหาเถรสมาคมแต่งตั้ง
(ค)  รับสนองงานเกี่ยวกับการบริหารการปกครองคณะสงฆ์  การขอพระราชทานสมณศักดิ์  การถวายนิตยภัต  และการจัดทำทะเบียนประวัติพระสมณศักดิ์และพระสังฆาธิการ
(ง)  ดำเนินการและประสานงานกับคณะสงฆ์ในการลงนิคหกรรมและตรวจตราถวายคำแนะนำแก่พระภิกษุ สามเณร ที่มีอาจารไม่สมควรแก่สมณวิสัย
(จ)  ประสานงานและถวายการสนับสนุนคณะสงฆ์ไทยที่ไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศและถวายการสนับสนุนพระสงฆ์ชาวต่างประเทศที่มาศึกษาและปฏิบัติธรรมในประเทศไทย
(ฉ)  ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการคุ้มครองพระพุทธศาสนา
(ช)  เสนอแนวทางการกำหนดนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา
(ซ)  จัดและสนับสนุนการศึกษาอบรมพระสังฆาธิการ
(ฌ)  บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้  ผลงานวิจัย  และวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่พระสังฆาธิการ
(ญ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

Last Updated on Wednesday, 10 July 2013 04:30
 

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

Untitled Document