ทำเนียบสมเด็จพระราชาคณะ PDF Print E-mail
Written by manager   
Wednesday, 14 August 2013 04:25

 

๑.

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง  วรปุญโญ  ป.ธ.๙)

วัดปากน้ำ  กทม.

๒๕๓๘

๒.

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร ป.ธ.๙) ธ.

วัดสัมพันธวงศาราม กทม.

๒๕๔๔

๓.

สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖) ธ.

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กทม.

๒๕๕๒

๔.

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙) ธ.

วัดบวรนิเวศวิหาร กทม.

๒๕๕๒

๕.

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วีระ ภทฺทจารี ป.ธ.๙)

วัดสุทัศนเทพวราราม กทม.

๒๕๕๓

๖.

สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย ป.ธ.๘) ธ.

วัดเทพศิรินทราวาส กทม.

๒๕๕๓

๗.

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม ป.ธ.๙)

วัดพิชยญาติการาม กทม.

๒๕๕๔

Last Updated on Wednesday, 14 August 2013 04:58