ร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบหมายให้ นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมการประชุมผ่านโปรแกรมการประชุมระบบออนไลน์ ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมีแม่ข่ายการประชุมออนไลน์จากห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ ชั้น ๑ กระทรวงศึกษาธิการ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากำหนดประเด็นและแนวทางการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนดังกล่าว ได้แก่ ประเด็นพิจารณาด้านศาสนา ด้านความมั่นคง และด้านหลักกฎหมายมหาชน เพื่อจะได้กำหนดเป็นแนวทางการปรับปรุงแก้ไขระเบียบดังกล่าวต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 668,213