วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 วิสัยทัศน์  

สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ในฐานะหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง ในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ของสำนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับหน่วยงานต้นสังกัด ดังนี้

"สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม เป็นองค์กรขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาสู่ความมั่นคงสังคมดำรงศีลธรรม นำสันติสุขอย่างยั่งยืน"

 

 พันธกิจ 

สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ในฐานะหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง ในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีพันธกิจที่สอดคล้องกับหน่วยงานต้นสังกัด ดังนี้

"เสริมสร้างให้สถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืน"


 


 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 668,101