ทำเนียบผู้บริหารสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

ทำเนียบผู้บริหารสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

1. นางบุญศรี  พานะจิตต์       ครองตำแหน่ง พ.ศ. 2545 - 2546

2. นายถวิล  สมัครรัฐกิจ        ครองตำแหน่ง พ.ศ. 2546 - 2547

3. นางจุฬารัตน์  บุญยากร     ครองตำแหน่ง พ.ศ. 2547 - 2549

4. นายอำนาจ  บัวศิริ           ครองตำแหน่ง พ.ศ. 2551 - 2553

5. นายสมเกียรติ  ธงศรี         ครองตำแหน่ง พ.ศ. 2554 - 2558

6. นายบุญเชิด กิตติธรางกูร    ครองตำแหน่ง พ.ศ. 2559 - 2560

7. นายสิปป์บวร  แก้วงาม      ครองตำแหน่ง พ.ศ. 2561 - 2562

8. นายสาโรจน์  กาลศิริศิลป์   ครองตำแหน่ง พ.ศ. 2562 - 2563

9. นายประยูร  จรเจริญ        ครองตำแหน่ง พ.ศ. 2564 - 2564

10. นายสมบัติ  พิมพ์สอน     ครองตำแหน่ง พ.ศ. 2564 - 2565

11. นายสุพัฒน์  เมืองมัจฉา     ครองตำแหน่ง พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน


 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 668,101