พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตร ประโยค ๑ - ๒ ณ วัดพระพุทธแสงธรรม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตร ประโยค ๑ - ๒ แก่พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง (เว้นกรุงเทพมหานคร) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ณ วัดพระพุทธแสงธรรม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยมีพระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค จำนวน ๒๒๙ รูป และพระภิกษุสามเณรที่สอบได้ประโยค ๑ - ๒ จำนวน ๓๓๑ รูป รวมทั้งสิ้น ๕๖๐ รูป ในการนี้ นายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้ตรวจราชการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบนมัสการถวายรายงาน โดยมีนายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม กราบนมัสการเบิกตัวผู้เข้าถวายสักการะและเบิกตัวผู้ถวายรายงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มกิจการคณะสงฆ์ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายการต้อนรับดูแล และคำแนะนำแด่พระภิกษุสามเณร ที่เข้ารับการทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค ดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 668,213