ร่วมสัมมนาวิชาการและรับโล่เกียรติคุณ หน่วยงานสนับสนุนวัดส่งเสริมสุขภาพและพระคิลานุปัฏฐาก

วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบหมายให้นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ และรับโล่เกียรติคุณในฐานะหน่วยงานสนับสนุนวัดส่งเสริมสุขภาพและพระคิลานุปัฏฐาก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานสงฆ์ มีเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พระมหาเถระ พระเถรานุเถระ อธิบดีกรมอนามัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนาวิชการโดยพร้อมเพรียง

การนี้ นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม มอบหมายให้นายวิภาค ล้อมเล็ก นายคณพล ศรีหอมรื่น และ นายสุริยา สุตะโท กลุ่มคุ้มครองพระพุทธศาสนา ร่วมสนองงานคณะสงฆ์ในการปฏิบัติศาสนพิธีกรและพิธีการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 668,101