บุคลากร

 บุคลากรสำนักฯ 

 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

กลุ่มงานในสมเด็จพระสังฆราช

 

 

กลุ่มงานมหาเถรสมาคม

 

   

 

กลุ่มกิจการคณะสงฆ์

- ว่าง -

 

ผอ.กลุ่มกิจการคณะสงฆ์

 

กลุ่มคุ้มครองพระพุทธศาสนา

- ว่าง -

 

ผอ.กลุ่มคุ้มครองพระพุทธศาสนา

 

สถาบันพระสังฆาธิการ

 

- ว่าง -

 

ผอ.สถาบันพระสังฆาธิการ

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 130,309