ประชุมเสนอโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๗ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ร่วมสนองงานการตรวจการคณะสงฆ์เขตคลองสามวา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร การประชุมและตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ ในการที่สมเด็จพระสังฆราชจะเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีประทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 461,556