การประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยพนักงานศาสนการ และลูกจ้างงบประมาณศาสนสมบัติกลาง พ.ศ. ๒๕๖๕

นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยพนักงานศาสนการ และลูกจ้างงบประมาณศาสนสมบัติกลาง พ.ศ. ....... ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ หลังที่ ๒ โดยมี      นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 200,865