พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ ที่ปรึกษากรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร แก่พระสังฆาธิการที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรด ตั้งสมณศักดิ์ จำนวน ๘๘ รูป และเลื่อนชั้นสมณศักดิ์ จำนวน ๖๗ รูป รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๕๕ รูป ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ ณ วัดกะพังสุรินทร์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ในการนี้ นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบนมัสการถวายรายงาน โดยมีนายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม กราบนมัสการเบิกตัวผู้เข้าถวายสักการะและเบิกตัวผู้ถวายรายงาน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมปฏิบัติศาสนพิธีดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 540,268