พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตร ประโยค ๑ - ๒ ณ วัดภัทรสิทธาราม อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตร ประโยค ๑ - ๒ แก่พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ วัดภัทรสิทธาราม อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยมีพระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค จำนวน ๑๑๗ รูป และพระภิกษุสามเณรที่สอบได้ประโยค ๑ - ๒ จำนวน ๙๙ รูป รวมทั้งสิ้น ๒๑๖ รูป ในการนี้ นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบนมัสการถวายรายงาน โดยมีนายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม กราบนมัสการเบิกตัวผู้เข้าถวายสักการะและเบิกตัวผู้ถวายรายงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มกิจการคณะสงฆ์ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายการต้อนรับดูแล และคำแนะนำแด่พระภิกษุสามเณร ที่เข้ารับการทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค ดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 668,101